opc_loader
Aanbiedingen mei

Click hier voor de actuele aanbiedingen in de maand mei

Deze aanbiedingen gelden tot en met 31-05-2024

Algemene Actievoorwaarden “Gratis theepakket”


Officieel reglement van de Chinese groene thee actie “Gratis theepakket” van Linroi International (hierna te noemen “de actie”)

1. De actie wordt georganiseerd door Wanwisa Trading, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5071 TS) Udenhout aan de Lange Trekke 36 (hierna te noemen “Wanwisa”). 

2. De actie is toegankelijk voor elk persoon van 18 jaar of ouder die in Nederland woont, met uitzondering van tijdelijke of vaste werknemers van Wanwisa, diens reclamebureau en overige partijen die in organisatorische zin bij de actie betrokken zijn, alsmede hun families. 

3. De actie loopt alleen in Nederland.

Werking actie 

4. De actie begint in op maandag 1 januari 2023 9.00 uur en eindigt op 31 december 2023 23:59 (hierna te noemen “de actieperiode”). 

5. Van 1 januari tot en met 31december 2023 nemen alle klanten waarvan het email-adres bij Wanwisa bekend is met hun email-adres deel aan de actie, mits zij hebben aangegeven dat zij nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen van Wanwisa (hierna: de nieuwsbrief) wil ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de deelnemer antwoorden op de hiernavolgende vragen:

  1. Tze Tji Chun groene thee komt uit (a) China (b) Taiwan (c) Nederland
  2. Tze Tji Chun groene thee (a) is gezond (b) slankt af (c) is gezond en slankt af
  3. Tze Tji Chun groene theeblaadjes kun je (a) 4x gebruiken (b) 5x gebruiken (c) 6x gebruiken

Gedurende de actie-periode wordt per maand eenmalig het volgende theepakket beschikbaar gesteld:

Een pak Tze Tji Chun van 300 gram, een theebeker met filter, een handige maatlepel en een voorraadbus. De gezamenlijke waarde bedraagt €41,50.

Per maand kan één prijs worden gewonnen.

6. Een deelnemer kan slechts deelnemen aan de actie door akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Wanwisa zal te allen tijde de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de privacy regels van Wanwisa, welke te vinden zijn op www.chinesegroenethee.nl/privacy. De persoonsgegevens van prijswinnaars worden niet verstrekt aan partners of derden, behoudens voor zover dit voor uitreiking van de prijzen noodzakelijk is of – indien de deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld - benodigd is voor het versturen van de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens

7. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Wanwisa, met zetel te Lange Trekke 36, 5071 TS  Udenhout (Nederland). De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de actie zijn de voor- en achternaam, het adres, de postcode en het e-mailadres van de deelnemer. Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Linroi wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Linroi worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd binnen de grenzen van de EU. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de actie te waarborgen en de prijswinnaars tijdig op de hoogte te brengen. Indien deelnemers zich hebben aangemeld voor nieuwsbrief van Linroi, zullen persoonsgegevens tevens worden geregistreerd en opgeslagen in daarvoor bestemde database onder het beheer van Wanwisa. Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om nieuwsbrief te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens die in het kader van de actie zijn verzameld worden tot uiterlijk 3 maanden na afloop van de actie bewaard, waarna deze worden verwijderd. Indien deelnemers zich tevens hebben aangemeld voor het ontvangen van nieuwsbrief van Wanwisa, zullen de persoonsgegevens door Wanwisa bewaard worden zolang de deelnemers aangemeld blijven, tot uiterlijk één jaar nadat deelnemers zich hebben afgemeld.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en correctie of verwijdering van zijn/haar gegevens. Deelnemers hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@wanwisa-trading.com Indien de deelnemer een verzoek tot verwijdering van zijn persoonsgegevens indient, kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan de actie.

Toekennen prijs:

8. De aanwijzing van prijswinnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Deelnemers worden na de voltooiing van de aanmelding voor deelname onmiddellijk geïnformeerd of zij een prijs hebben gewonnen. 

9. De prijs zal binnen 7 dagen nadat de winnaar is gepubliceerd op www.chinesegroenethee.nl/winnaarvandemaand naar de winnaar worden gezonden. Indien een deelnemer een prijs heeft gewonnen, wordt de deelnemer per email op de hoogte gesteld wanneer hij de prijs kan verwachten.
10. Prijswinnaars zullen alleen publiekelijk bekend worden gemaakt met hun naam en woonplaats. Indien een prijswinnaar aan publiciteit meewerkt zal diens privacy, rekening houdende met zijn/haar wensen, zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

11. Prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de prijswinnaars. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en worden niet in contanten uitgekeerd of omgeruild. 

12. Gebruik van de prijs geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Op de prijs zijn de Wanwisa leveringsvoorwaarden van toepassing.

Overig

13. Wanwisa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Wanwisa

14. Wanwisa behoudt zich het recht voor om deelnames die haar naar haar redelijk oordeel frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten. 

15. Wanwisa behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

16. Deelname aan deze actie impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud van dit reglement evenals met de beslissingen die Wanwisa in geval van overmacht verplicht is te nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.
17. Behoudens het bepaalde in artikel 9, zal er geen enkel (telefonisch) contact noch enige briefwisseling over de actie plaatsvinden, tenzij geïnitieerd door Wanwisa.

18. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Wanwisa Trading, Lange Trekke 36, 5071 TS  Udenhout waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Wanwisa.

19. Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en de Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.